Home 9 AVG wet

PRIVACY-VERKLARING VAN STICHTING “HELP THE HELPLESS”.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die stichting Help the helpless (hierna: “Help the helpless” ) verwerkt van haar donateurs, maatschappelijke instellingen, bedrijven of andere geïnteresseerden.

Indien je een donatie doet aan de stichting of om een andere reden persoonsgegevens aan Help the helpless verstrekt, door middel van b.v. het contactformulier, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Help the helpless, geregistreerd onder KvK-nummer 39098295, adres Boomkleverlaan 9 te Zeewolde en mobiel bereikbaar onder nummer 06-45600817.
De functionaris donateurbeheer is bereikbaar via e-mailadres rob.birsak@hotmail.com en/of info@helpthehelpless.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Stichting HtH en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw donateurschap en/of interesse in de stichting worden de   volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor de toekomst.

2.2       De Stichting HtH verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de   volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over        het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv          certificeringen van 3e             instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde     informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van     uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting HtH;
c)         je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om eventuele betalingen van de       donaties ten behoeve van de projecten te kunnen afwikkelen.

  1. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gedeeld met onze partners en overige partijen in ons netwerk en derhalve daartoe toegang hebben.

2.3       Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de          overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Stichting Help the            helpless, je te informeren over de ontwikkelingen van de Stichting en om je eventueel            na te bellen naar aanleiding van het contactformulier en/of Nieuwsbref van Help the       helpless.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Stichting HtH gebruikt je naam en e-mailadres om je de Nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het donateurschap van de Stichting HtH toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3.Bewaartermijnen

Stichting Help the helpless verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van jouw donateurschap tot maximaal een jaar na afloop van het donateurschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Dit geldt eveneens voor de gegevens die in de website zijn opgeslagen.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting HtH passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting HtH gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

4.3.    Mocht onverhoopt sprake zijn van het lekken van data, dan zal je daarvan terstond in kennis worden gesteld.

4.4.    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de stichting gebruik van een verwerkingsregister die periodiek wordt bijgehouden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de administratie van Stichting Help the helpless kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stichting HtH zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Stichting je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze administratie. (info@helpthehelpless.nl)

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.