06-1234

Projecten

De projecten die de stichting HtH in samenwerking met Focan Ministries (The fellowship of Christ for all Nations) ten uitvoer wil brengen, zijn gebaseerd op Jac.2:26 dat zegt “Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood”. Geloof krijgt pas betekenis als het vorm krijgt in je leven. Geloven in God op zich betekent niks als het in geen enkel opzicht je leven in beweging zet of verandert. Alleen daden maken het geloof compleet. Een mens wordt door God gerechtvaardigd uit werken en niet slechts uit geloof. Hij heeft ons lief en geloof en liefde horen bij elkaar. Liefde zonder werken is ook dood. De Liefde die God in ons hart heeft gelegd zet het geloof om in daden van Liefde. Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende. ( Gal 5:6) onderrichten

 

Vandaar dat de stichting HtH op grond van Jac.2:26 niet alleen het Woord wil brengen maar het Woord ook levend wil maken. Dat wil zij doen door concreet activiteiten op te pakken die het verschil kunnen maken in de persoonlijke levens van mensen in Afrika. De stichting werkt aan de verbetering van leefomstandigheden van mensen. We zetten  samen met lokale medewerkers en hun omgeving duurzame projecten op. Zij kennen immers de tradities, problemen, behoeften en mogelijkheden van de samenleving waarin zij wonen.  Om dit te kunnen realiseren, richt de stichting zich in de initiele fase vooralsnog op vier projecten.

Het centrum is dringend verlegen om een aantal benodigdheden en wordt hiervoor een beroep op u gedaan. Het gaat daarbij om o.a. een weegschaal, thermometer, stethoscope, vriezer, computers, ijspakken, microscoop, bedden, matrassen, dekens, lakens en kussens.

Projecten HTH

 1. De school;
 2. Kerkgenootschap;
 3. Het medisch centrum;
 4. Het kindertehuis;

 

 1. De school

De Gemeenschap helpen om het onderwijs te verbeteren en het welzijn van kinderen in het lager onderwijs en zelfs het voortgezet onderwijs te realiseren en te borgen. Dit zien wij als onze centrale taak. In combinatie met Facon ministeries hebben wij deze school gesteund tot waar het nu is. Wij geloven in alle mogelijkheden om uit een hopeloze Gemeenschap het beste te maken.

Foto: school Kenia

Benodigdheden:

De school is gehuisvest in een ruimte dat recentelijk is gebouwd met boomstammen, spaanplaat en aluminium golfplaten. De vloer bestaat uit zand waarop grijs kiezelsteen is gelegd. De klassen worden gevormd door houten schotten en summier ingericht met houten bankjes, stoeltjes en een flexibel schoolbord. Gezien de primitieve omstandigheden waarin de school verkeert en het beperkte lesmateriaal waarover men beschikt, is er behoefte aan meerdere goederen. Daarvoor is gebed maar ook (geld)middelen nodig om in de behoeften te kunnen voorzien. De primaire noden zijn; een nieuw gebouw, lees-en schrijfmateriaal, potloden, pennen, uniformen (m/v), stoelen, tafels, schoolboeken, schoolborden en donaties voor het schoolgeld van de kinderen.

2. Medisch centrum

Foto: Medisch centrum

“ U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart” (1 Petr.5:7) Paulus doelt hier niet alleen op zorgen van geestelijke dan wel psychische aard maar bestrijkt het ook onze fysieke kwalen die wij hebben. Het Woord van God leert ons dat wij ons tot Hem mogen wenden wanneer wij ziek zijn of gebrek lijden. 1 Petr.5:7 is ook van toepassing op de “ Broster Community centre” in Mlolongo Kenia. Wederom een initiatief van Focan Ministries.

Foto: Medisch centrum

Dit centrum is in het leven geroepen om mensen die ziek zijn, ondanks de schaarse medische middelen te helpen.

 

 

Een zuster uit de gemeente in Mlolongo met een verpleegkundige opleiding, geassisteerd door een andere zuster, runt het medisch centrum midden in een sloppenwijk. Het centrum dient de gemeenschap met weinig medicijnen en voorzieningen. Het zijn twee verpleegsters die met de genade van God vrijwillig de gemeenschap dienen. Mensen worden genezen ondanks het weinige wat wij aan medicijnen hebben. Het centrum heeft de wens om nog meer voor de gemeenschap te doen.

Het is echter een uitdaging omdat het centrum niet geequipeerd is om het werk naar behoren te kunnen verrichten. Men ziet dan ook uit naar mensen en mogelijkheden die hen de gewenste uitrusting kunnen geven.

 

 1. Kindertehuis

 

“ Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij”(Marc.10:14).

 

In gehoorzaamheid aan het Woord wil de stichting HtH met Focan Ministries kinderen tot de Heer brengen. Op grond van Jac.1:27 “ Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven” wil de stichting in samenwerking met Focan Ministries een kindertehuis voor wezen realiseren om hen in hun nood bij te staan.

 

Het kindertehuis kent de volgde visie en missie.

 1. Visie:

De visie in deze is om wezen en kwetsbare kinderen uit te rusten en te rehabiliteren.

 

 1. Missie:

De grootste missie is het ten toonspreiden van liefde aan deze wezen, kwetsbaren kinderen en hun echte ouders door hen te voorzien in al hun fundamentele en geestelijke behoeften.

 

 1. Strategische doel:

Het bouwen en ontwikkelen van een instelling voor hen waar geestelijke en lichamelijke noden kunnen worden voldaan.

 

 1. Kernwaarden:

Het kindertehuis is gebaseerd op christelijk geloof waar menselijke waardigheid, integriteit, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid worden bevestigd door geloof in Godsliefde door zijn genade aan ons getoond.

 

 

 

 

 1. Kerkgenootschap

 

“ Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden” . (NBV Hand. 2:44-47)

 

In navolging van de eerste gemeente, zoals beschreven in Hand. 2:44-47, is Focan Ministries in de persoon van bishop Job Jokango een gemeente gestart in de sloppenwijk Mlolongo te Kenia. De gemeente ziet zichzelf als een kerk  die behoort tot de universele christelijke kerk.

 

Foto: dopingsdienst kerkgemeenschap Kenia

 

Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel, zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God en zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam binnen de gegeven mogelijkheden menselijk nood te lenigen. Samen met andere kerken gelooft hij in gemeentes die levendig en gastvrij zijn.

Foto: tijdens dopingsdienst

 

Ook gelooft de gemeente in samenwerking tussen verschillende volken, kerken en religies die vrede en verzoening mogelijk maakt. De gemeente gelooft dat het vuur dat met Christus begon, een vuur is dat nooit meer dooft. Dat vuur willen zij doorgeven, zodat mensen, waar en wie ze ook zijn, vanuit het Evangelie bevrijding, verzoening en bemoediging ervaren.

De gemeente weet zich bij deze opdracht gedragen door de kracht van de Heilige Geest, die hen oproept tot getuigenis, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid.

Volg ons op